Search form

Yiwáni 13:32

32Togụ́ ꞌyị e mbofonɨ́ Lomo gɨ zɨ́ éyị́ bɨ Máa méngị ní yá, Máa Owụ́ ꞌbɨ ené ledre Má nɨ ídí zɨ́a owóowó gɨ zɨ́ éyị́ bɨ Mááyí go ndéré méngị a ꞌdiya née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index