Search form

Yiwáni 13:36

36Zɨ́ Simúna Pétero ngúru ꞌyịmɨkása ené ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Ngére, ndị́sị úku ledre kenée ní íli ndéré ꞌda?”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Pétero, bi bɨ mááyí ndéré doa ní, útúásá lódụ́ máa zɨ́ze ndéréze kéyị wá, ꞌbúó togụ́ karanée sịndị́ kadra ogụ go zɨ́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index