Search form

Yiwáni 13:37

37Pétero ya zɨ́ Yésụ ní, “Ngére, máútúásá ótoómo kacɨ́yị wá, togụ́ umbu yá, idízé úyu kéyị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index