Search form

Yiwáni 13:38

38Yésụ ya zɨ́a ní, “Pétero úku ledre née gbékpị́e. Máúku zɨ́yị, sɨmɨ bɨ karaba kadra ledre nɨ súwu ní, áyí ási gɨ romá ꞌdényé kɨ́ꞌdí ota yá née owo máa wá. Gɨ do kacɨ́ a née geré zɨ́ ngono ụ́cụ koko.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index