Search form

Yiwáni 13:4

4Nda gɨ do kacɨ́ éyị́ mɨánu, zɨ́ Yésụ lálaóyó bongó bɨ esịṛongó do ezené ní ꞌdáꞌba, zɨ́a ꞌdíꞌbi ngíti mbílí bongó kpị́ ódó a ro sɨmɨné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index