Search form

Yiwáni 13:6

6Sɨmɨ bɨ Yésụ ayí nda go gɨ ro lúgu sịndị́ Simúna Pétero ní, zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, nda za cụ́ yị́ị zɨ́yị lúgu sịndị́ma?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index