Search form

Yiwáni 13:8

8Zɨ́ Pétero kpá úku ándá ledre kɨ́dí, “Ɨ́ꞌɨ, Mongụ́ ꞌyị, ndaá mɨútúásáne zɨ́yị lúgu sịndị́ma za cụ́ yị́ị wá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Pétero, togụ́ málúgu sịndị́yị wá, útúásá ídí káa do ꞌyịmɨkása amá wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index