Search form

Yiwáni 14

Yésụ nɨ mɨsiꞌdi

1Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Bi ndaá sínyí rosé wá. Ídísé fú ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo, zɨ́se kpá ṇgúṇgu ledremá. 2ꞌBe ꞌbɨ Babá nɨ mongụ́ ꞌbe. Mááyí ba go ndéré yémeómo bi zɨ́se íri nzíyiné. Idí bɨlámá ledre ndaá íri kenée wá, káa bɨ máúku go zɨ́se. 3Togụ́ máyémeómo bi gɨ rosé go nzíyiné yá, mááyí ndáꞌbaógụ ꞌdíꞌbi sée zɨ́ze ndéré ndị́sịzé kése do bi máa née íri za fí. 4Ówosé mɨsiꞌdi bɨ nderéogụ zɨ́ Babá íri ní go bɨlámáne.”

5Zɨ́ ngúru ꞌyịmɨkása ꞌbɨ Yésụ bɨ kɨ́ ịrịné Tóma ní ị́nyịné úku ledre kɨ́dí, “Ngére, bi bɨ íli ndéré doa née owozé aka ezé e wá. Azé ꞌdíꞌbi mɨsiꞌdi máa wo be ꞌdi zɨ́ze ndéréógụzé íri?”

6Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre kɨ́dí, “Mááyí máa mɨsiꞌdi ꞌbe ꞌbɨ Lomo, mándị́sị ꞌdódo maꞌdíi ledre ga bɨ gɨ do bɨ Lomo ní máa zɨ́ ꞌyị e. Mááyí kpá máa ꞌyị íꞌbí trịdrị zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre maꞌdáa go ní. Togụ́ ꞌyị ṇguṇgu ledremá wá, máútúásá ótoómo wo zɨ́a ndéréne ꞌbe ꞌbɨ Babá Lomo wá. 7Káa zɨ́ bɨ ówosé máa go ní, ówosé Babá kpá go. Tónóne karaba ndéréne ꞌdáꞌdá, ówoyémesé Babá go za kpó kpó kpó.”

8Zɨ́ ngúru ꞌyịmɨkása bɨ Phị́lịpo ní kpá ị́nyịné úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, ꞌdódo aka ꞌBụyị́ bɨ úku ledre a née zɨ́ze gɨ do bɨ zɨ́ze ówoyéme wo.”

9Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Phị́lịpo kɨ́dí, “Phị́lịpo, tụ́ꞌdụ́ sɨmɨbi ga ba za mbá, ówo aka eyị́ fú lá bɨ kɨ́dí azé yị́ ezé kɨ́ Babá kị́éꞌdo ní wá. Togụ́ ꞌyị owo máa go yá, owo Babá kpá go. Mengị káa be ꞌdi zɨ́yị úku ledre yá, máídí ꞌdódo Babá zɨ́se? 10Ṇgúṇgu bɨ kɨ́dí azé kɨ́ Babá kị́éꞌdo ní wá gɨ ro ꞌdi? Sómụ́ yá ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se née ogụnɨ́ gɨ ꞌda? Bɨ Babá ukuiꞌbí yée ne zɨ́ma ní. 11Nɨ mɨútúásáne zɨ́se ṇgúṇgu a kɨ́dí azé kɨ́ Babá kị́éꞌdo. Togụ́ ledre bɨ máúku née owó komosé gɨ ro zɨ́se ṇgúṇgu a wá, mɨngburoko ledre ga bɨ máméngị yée ní, ídísé nda ṇgúṇgu ledremá lá gɨ royé. 12Máúku zɨ́se maꞌdíi, togụ́ ꞌyị ṇguṇgu ledremá, ꞌyị máa née nɨ kpá méngị mɨngburoko ledre e káa zɨ́ ga bɨ mándị́sị méngị yée ní. Gɨ zɨ́a bɨ mááyí go ndáꞌbalúgu romá zɨ́ Babá ní, mááyí íꞌbí rokoꞌbụ zɨ́a, zɨ́a nda ndị́sịné méngị mɨngburoko ledre e kɨ́e rómoné mɨrómo. 13Éyị́ ga bɨ za mbá ásé ndúꞌyú Babá gɨ royé kɨ́ ịrịmá ní, Mááyí úku ledre zɨ́a idí méngị yée zɨ́se gɨ do bɨ zɨ́ ꞌyị e ówo a mbá kɨ́dí kasaogụ Máa ne zɨ́ye ndị́sịyé mbófo wo. 14Gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledremá go ní, éyị́ ga bɨ za mbá ásé ndúꞌyú máa gɨ royé ní, mááyí méngị yée zɨ́se.”

Ledre gɨ ro kása ꞌDówụ́ Lomo

15Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí, “Maꞌdíi, togụ́ ótosé tɨ́ ꞌbúma go yá, ídísé méngị ledre ga bɨ máúku yée zɨ́se ní. 16Mááyí ndúꞌyú Babá zɨ́a kása ꞌDówụ́ Lomo ógụné kpá ndị́sị sáká sée za fí. 17Née ꞌDówụ́ Lomo bɨ ndịsị ꞌdódo maꞌdíi ledre gɨ do bi Lomo ní. ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá wá ní, ꞌdiꞌbinɨ́ eyé wo sɨmɨ sụmụ wá gɨ zɨ́a owonɨ́ eyé wo wá. Sée ga bɨ ṇgúṇgusé ledremá go ní, ówosé wo go, nɨ ógụ ndị́sị sɨmɨsé.

18“Máótoómo amá sée ngúcusé káa zɨ́ owụ́sala e wá, mááyí ndáꞌbaógụ. 19Sịndị́ kadra idíaká go lá cúkuꞌdée zɨ́ma ótoómo do sogo káṇgá ba. ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá wá ní, lurúnɨ́ ꞌbɨ eyé lolụ komomá wá, ásé lúrú ándá komomá dụụ́ se. Gɨ zɨ́a bɨ mááyí ídí trịdrịmá za fí ní, ásé kpá ídí trịdrị za fí. 20Sɨmɨ bɨ karanée mááyí ndáꞌbaógụ gɨ zɨ́ Babá gɨ komo ere gɨ ro ꞌdécị ngbanga ꞌyị e ní, ásé geré ówo a kɨ́dí ábuwá azé yị́ ezé kɨ́ Babá kị́éꞌdo. Zɨ́se kpá ówo a kɨ́dí azé kése kpá éyị́ kị́éꞌdo. 21ꞌYị bɨ nɨ úwú ledre ga bɨ mándị́sị úku yée zɨ́se ba, zɨ́a ndị́sịné méngị ledre e tɨ́ kacɨ́ a ní, née go ꞌyị bɨ oto ꞌbúma go ní, Babá nɨ kpá óto ꞌbú a. Mááyí kpá óto ꞌbú ꞌyị máa née zɨ́ma ꞌdódo ledre ga bɨ gɨ do bimá ní mbá zɨ́a.”

22Zɨ́ ngúru ꞌyịmɨkása kɨ́ ịrịné kpá Yụ́da, ndaá Yụ́da Keriyóta wá, ị́nyịné ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Ngére, ledre sɨmɨ ledre née káa be ꞌdi bɨ úku yá sɨmɨ bɨ karanée áyí ndáꞌbaógụ gɨ zɨ́ ꞌBụyị́ gɨ komo ere ní, ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledreyị́ wá ní lurúnɨ́ komoyị́ wá, azé lúrú komoyị́ dụụ́ ze ní?”

23Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Yụ́da kɨ́dí, “Máúku ledre née kenée gɨ zɨ́a, ꞌyị bɨ oto ꞌbúma go ní, nɨ ndị́sị méngị té ledre ga bɨ máúku yée zɨ́a ní. Babá nɨ kpá óto ꞌbú ꞌyị máa née. Zée kɨ́ Babá azé ndị́sị kɨ́ ꞌyị máa née do bi kị́éꞌdo za fí. 24ꞌYị bɨ oto ꞌbúma wá ní, utúasá ené kpá méngị ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se ní wá. Gɨ zɨ́a ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se ní, Babá bɨ kasaogụ máa ní ndịsị úkuíꞌbí yée ne zɨ́ma.

25“Máúku ledre ga gére née zɨ́se gɨ zɨ́a bɨ mááyí aka dongaráse ba. 26ꞌDówụ́ Lomo bɨ Babá nɨ kásaógụ a zɨ́se do bi kacɨ́ma ní, nɨ nda ndị́sị sáká sée ne kɨ́ ꞌdódoyéme ledre ga gére née zɨ́se káa bɨ nɨyí lị́gịsé e. 27Bi ndaá sínyí rosé wá, ngịrị nda kpá méngịsé wá. Máíli ídísé ndị́sị bɨlámáne. Mááyí óto sée zɨ́se ídíse kɨ́ rokinyi. ꞌYị ꞌbɨ do sogo káṇgá e utúasánɨ́ méngị ledre máa wo née wá. Abú ꞌyị e nɨyí méngị láráse yá, ídísé tóro ngbúó.

28“Máúku go zɨ́se fúó kɨ́dí, mááyí go gbóo gɨ ro ndáꞌbalúgu romá zɨ́ Babá ꞌdáa, mááyí kpá gɨrí ndáꞌbaógụ. Togụ́ ótosé tɨ́ ꞌbúma go kɨ́ngaya, ídísé ídí kɨ́ rokinyi gɨ ro mɨndáꞌbalúgu romá bɨ zɨ́ Babá íri ní, gɨ zɨ́a nɨ ne kɨ́ rokoꞌbụ ledre e rómo domá. 29Nɨ bɨlámáne zɨ́ma úku ꞌdódo ledre née zɨ́se kenée ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́ sịndị́ kadra a. Sɨmɨ bɨ ledre maꞌdáa mengị roné go tɨ́ káa zɨ́ bɨ mándị́sị úku a ní, gɨ do bɨ zɨ́se ṇgúṇgu a kɨ́dí maꞌdíi, Babá kasaogụ máa ne. 30Máíli lolụ lála ledre zɨ́se wá, gɨ zɨ́a ba goó sịndị́ kadra ꞌbɨ Satána ngére ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá wá ní zɨ́a ógụné. Tɨ́ lá wo Satána, ndaá ꞌbɨ ené ngére domá wá. 31Mááyí ba go ndéré méngị éyị́ bɨ Babá ili zɨ́ma méngị a ní, gɨ do bɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ do sogo káṇgá ní mbá ówo a kɨ́dí ꞌbú Babá ofụ domá go.” Gɨ do kacɨ́ ledre máa wo née ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí,

“Ị́nyịsé mu zɨ́ze ndéréze.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index