Search form

Yiwáni 14:10

10Ṇgúṇgu bɨ kɨ́dí azé kɨ́ Babá kị́éꞌdo ní wá gɨ ro ꞌdi? Sómụ́ yá ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se née ogụnɨ́ gɨ ꞌda? Bɨ Babá ukuiꞌbí yée ne zɨ́ma ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index