Search form

Yiwáni 14:11

11Nɨ mɨútúásáne zɨ́se ṇgúṇgu a kɨ́dí azé kɨ́ Babá kị́éꞌdo. Togụ́ ledre bɨ máúku née owó komosé gɨ ro zɨ́se ṇgúṇgu a wá, mɨngburoko ledre ga bɨ máméngị yée ní, ídísé nda ṇgúṇgu ledremá lá gɨ royé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index