Search form

Yiwáni 14:12

12Máúku zɨ́se maꞌdíi, togụ́ ꞌyị ṇguṇgu ledremá, ꞌyị máa née nɨ kpá méngị mɨngburoko ledre e káa zɨ́ ga bɨ mándị́sị méngị yée ní. Gɨ zɨ́a bɨ mááyí go ndáꞌbalúgu romá zɨ́ Babá ní, mááyí íꞌbí rokoꞌbụ zɨ́a, zɨ́a nda ndị́sịné méngị mɨngburoko ledre e kɨ́e rómoné mɨrómo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index