Search form

Yiwáni 14:13

13Éyị́ ga bɨ za mbá ásé ndúꞌyú Babá gɨ royé kɨ́ ịrịmá ní, Mááyí úku ledre zɨ́a idí méngị yée zɨ́se gɨ do bɨ zɨ́ ꞌyị e ówo a mbá kɨ́dí kasaogụ Máa ne zɨ́ye ndị́sịyé mbófo wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index