Search form

Yiwáni 14:14

14Gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledremá go ní, éyị́ ga bɨ za mbá ásé ndúꞌyú máa gɨ royé ní, mááyí méngị yée zɨ́se.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index