Search form

Yiwáni 14:16

16Mááyí ndúꞌyú Babá zɨ́a kása ꞌDówụ́ Lomo ógụné kpá ndị́sị sáká sée za fí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index