Search form

Yiwáni 14:17

17Née ꞌDówụ́ Lomo bɨ ndịsị ꞌdódo maꞌdíi ledre gɨ do bi Lomo ní. ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá wá ní, ꞌdiꞌbinɨ́ eyé wo sɨmɨ sụmụ wá gɨ zɨ́a owonɨ́ eyé wo wá. Sée ga bɨ ṇgúṇgusé ledremá go ní, ówosé wo go, nɨ ógụ ndị́sị sɨmɨsé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index