Search form

Yiwáni 14:19

19Sịndị́ kadra idíaká go lá cúkuꞌdée zɨ́ma ótoómo do sogo káṇgá ba. ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá wá ní, lurúnɨ́ ꞌbɨ eyé lolụ komomá wá, ásé lúrú ándá komomá dụụ́ se. Gɨ zɨ́a bɨ mááyí ídí trịdrịmá za fí ní, ásé kpá ídí trịdrị za fí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index