Search form

Yiwáni 14:20

20Sɨmɨ bɨ karanée mááyí ndáꞌbaógụ gɨ zɨ́ Babá gɨ komo ere gɨ ro ꞌdécị ngbanga ꞌyị e ní, ásé geré ówo a kɨ́dí ábuwá azé yị́ ezé kɨ́ Babá kị́éꞌdo. Zɨ́se kpá ówo a kɨ́dí azé kése kpá éyị́ kị́éꞌdo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index