Search form

Yiwáni 14:21

21ꞌYị bɨ nɨ úwú ledre ga bɨ mándị́sị úku yée zɨ́se ba, zɨ́a ndị́sịné méngị ledre e tɨ́ kacɨ́ a ní, née go ꞌyị bɨ oto ꞌbúma go ní, Babá nɨ kpá óto ꞌbú a. Mááyí kpá óto ꞌbú ꞌyị máa née zɨ́ma ꞌdódo ledre ga bɨ gɨ do bimá ní mbá zɨ́a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index