Search form

Yiwáni 14:22

22Zɨ́ ngúru ꞌyịmɨkása kɨ́ ịrịné kpá Yụ́da, ndaá Yụ́da Keriyóta wá, ị́nyịné ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Ngére, ledre sɨmɨ ledre née káa be ꞌdi bɨ úku yá sɨmɨ bɨ karanée áyí ndáꞌbaógụ gɨ zɨ́ ꞌBụyị́ gɨ komo ere ní, ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledreyị́ wá ní lurúnɨ́ komoyị́ wá, azé lúrú komoyị́ dụụ́ ze ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index