Search form

Yiwáni 14:24

24ꞌYị bɨ oto ꞌbúma wá ní, utúasá ené kpá méngị ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se ní wá. Gɨ zɨ́a ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se ní, Babá bɨ kasaogụ máa ní ndịsị úkuíꞌbí yée ne zɨ́ma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index