Search form

Yiwáni 14:26

26ꞌDówụ́ Lomo bɨ Babá nɨ kásaógụ a zɨ́se do bi kacɨ́ma ní, nɨ nda ndị́sị sáká sée ne kɨ́ ꞌdódoyéme ledre ga gére née zɨ́se káa bɨ nɨyí lị́gịsé e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index