Search form

Yiwáni 14:27

27Bi ndaá sínyí rosé wá, ngịrị nda kpá méngịsé wá. Máíli ídísé ndị́sị bɨlámáne. Mááyí óto sée zɨ́se ídíse kɨ́ rokinyi. ꞌYị ꞌbɨ do sogo káṇgá e utúasánɨ́ méngị ledre máa wo née wá. Abú ꞌyị e nɨyí méngị láráse yá, ídísé tóro ngbúó.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index