Search form

Yiwáni 14:29

29Nɨ bɨlámáne zɨ́ma úku ꞌdódo ledre née zɨ́se kenée ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́ sịndị́ kadra a. Sɨmɨ bɨ ledre maꞌdáa mengị roné go tɨ́ káa zɨ́ bɨ mándị́sị úku a ní, gɨ do bɨ zɨ́se ṇgúṇgu a kɨ́dí maꞌdíi, Babá kasaogụ máa ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index