Search form

Yiwáni 14:3

3Togụ́ máyémeómo bi gɨ rosé go nzíyiné yá, mááyí ndáꞌbaógụ ꞌdíꞌbi sée zɨ́ze ndéré ndị́sịzé kése do bi máa née íri za fí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index