Search form

Yiwáni 14:31

31Mááyí ba go ndéré méngị éyị́ bɨ Babá ili zɨ́ma méngị a ní, gɨ do bɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ do sogo káṇgá ní mbá ówo a kɨ́dí ꞌbú Babá ofụ domá go.” Gɨ do kacɨ́ ledre máa wo née ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí,

“Ị́nyịsé mu zɨ́ze ndéréze.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index