Search form

Yiwáni 14:5

5Zɨ́ ngúru ꞌyịmɨkása ꞌbɨ Yésụ bɨ kɨ́ ịrịné Tóma ní ị́nyịné úku ledre kɨ́dí, “Ngére, bi bɨ íli ndéré doa née owozé aka ezé e wá. Azé ꞌdíꞌbi mɨsiꞌdi máa wo be ꞌdi zɨ́ze ndéréógụzé íri?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index