Search form

Yiwáni 14:6

6Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre kɨ́dí, “Mááyí máa mɨsiꞌdi ꞌbe ꞌbɨ Lomo, mándị́sị ꞌdódo maꞌdíi ledre ga bɨ gɨ do bɨ Lomo ní máa zɨ́ ꞌyị e. Mááyí kpá máa ꞌyị íꞌbí trịdrị zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre maꞌdáa go ní. Togụ́ ꞌyị ṇguṇgu ledremá wá, máútúásá ótoómo wo zɨ́a ndéréne ꞌbe ꞌbɨ Babá Lomo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index