Search form

Yiwáni 14:8

8Zɨ́ ngúru ꞌyịmɨkása bɨ Phị́lịpo ní kpá ị́nyịné úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, ꞌdódo aka ꞌBụyị́ bɨ úku ledre a née zɨ́ze gɨ do bɨ zɨ́ze ówoyéme wo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index