Search form

Yiwáni 15:1

Ídísé lányá romá

1Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mááyí mbigí kókó kóṛó bɨ ꞌdiꞌbiogụnɨ́ ꞌdị́yị́ a yáká ní, Babá nɨ ꞌbɨ ené mị́ngị́ yáká maꞌdáa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index