Search form

Yiwáni 15:10

10Togụ́ lányásé tɨ́ fú lá ro lorụ amá yá, éyị́ bɨ nɨ ꞌdíꞌbióyó ꞌbúse gɨ domá ní ndaá. Kpá káa zɨ́ bɨ mándị́sị lányá ro lorụ ꞌbɨ Babá ní, ngíti éyị́ bɨ zɨ́a ꞌdíꞌbióyó ꞌbúma gɨ doa ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index