Search form

Yiwáni 15:13

13Ídísé ówo a kɨ́dí máóto ꞌbú ꞌyịmaꞌdí e go kɨ́ngaya zɨ́ma íꞌbí za cụ́ kụṛụꞌbụmá zɨ́ umbu gɨ ro zɨ́ye ómoyé. Ngíti óto ꞌbú ꞌyị e káa zɨ́ wo née ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index