Search form

Yiwáni 15:19

19Togụ́ sómụ́ ledre esé nɨ ndro kɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo wá ní yá, sogónɨ́ eyé sée wá. Nɨyí sógó sée ba gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledre amá zɨ́ma ndólo sée káa do ꞌyị amá e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index