Search form

Yiwáni 15:2

2Babá ndịsị lágáóyó mɨrásáma ga bɨ anánɨ́ wá ní ꞌdáꞌba gɨ do bɨ zɨ́ bi ídíne fúó ro yée ga bɨ anánɨ́ bú ní, zɨ́ye ndị́sịyé ánátátá royé kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index