Search form

Yiwáni 15:20

20Ídísé sómụ́ndíki ledre bɨ máúku zɨ́se máyá, ‘ꞌYị ꞌbɨ moko romo ené do mongụ́ ꞌyị ené wá ní.’ Togụ́ sogónɨ́ máa bɨ mongụ́ ꞌyị esé ní, nɨyí sógó sée kpá kenée. Idí ṇguṇgunɨ́ kóo ledre amá bo, káa bɨ nɨyí kpá ṇguṇgu ledre esé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index