Search form

Yiwáni 15:21

21“ꞌYị ga gére née nɨyí sógó sée gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledre amá ní. Gɨ zɨ́a owonɨ́ eyé bɨ ya kɨ́dí Lomo kasaogụ máa ne ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index