Search form

Yiwáni 15:24

24Idí ndanɨ́ kóo lúrú mɨngburoko ledre ga bɨ mándị́sị máméngị yée, yée ga bɨ ngíti ꞌyị utúasá méngị yée wá ní kɨ́ komoyé wá yá, kɨ́dí Lomo nɨ kóo ótoómo ledre zɨ́ye. Nda tɨ́ lá bɨ lurúnɨ́ ledre ga gére née go cụ́ kɨ́ komoyé, zɨ́ye ꞌdụ́tụ mbílíye ngbụ́rụ́ ndị́sị sógó zée gbrengárá kɨ́ Babá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index