Search form

Yiwáni 15:27

27Ídísé kpá fú ndị́sị ꞌdódotátá ledremá zɨ́ ꞌyị e gɨ zɨ́a tonózé moko maꞌdáa ba kú kése.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index