Search form

Yiwáni 15:4

4Ndásé lolụ ꞌdíꞌbióyó sómụ́ ledre esé gɨ romá wá gɨ do bɨ zɨ́ze ídíze kése kị́éꞌdo. Ídísé ówo a kɨ́dí sị́lị́ kóṛó bɨ ꞌdeweoyó roné go ní, aná ené lolụ wá gɨ zɨ́a ndaá lolụ ro kókóne wá. Nɨ gɨ rosé kpá kenée, útúásásé méngị bɨlámá ledre e wá ꞌbúó togụ́ lányásé go romá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index