Search form

Yiwáni 15:5

5“Mááyí úku ándá zɨ́se, mááyí zɨ́se go káa zɨ́ kóṛó ní ásé nda ꞌbɨ esé zɨ́ma káa zɨ́ mɨrásáma ní. Azé kése go éyị́ kị́éꞌdo. ꞌYị bɨ óto sómụ́ ledre ené go mbá romá ní, zɨ́ sómụ́ ledre amá ídíne kpá za mbá roa. ꞌYị bɨ oto sómụ́ ledre ené romá wá ní, útúásá méngị bɨlámá ledre e káa zɨ́ éyị́ bɨ ndịsị áná mɨáná ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index