Search form

Yiwáni 15:6

6ꞌYị bɨ ꞌdiꞌbioyó sómụ́ ledre ené gɨ romá go ní, nɨ yị́ ené go káa zɨ́ sị́lị́ kágá bɨ ꞌdeweoyó roné gɨ ro kókóne go ní, nɨ geré gágá ené do óngbóóyó a ꞌdáꞌba gɨ zɨ́a moko ndaá lolụ sɨmɨ a wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index