Search form

Yiwáni 15:7

7Togụ́ ótosé sómụ́ ledre esé za mbá romá, zɨ́se lányáse ro ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se ní yá, ásé ówo kacɨ́ íni ini zɨ́ Babá. Nɨ ídí kɨ́ rokinyi zɨ́a íꞌbí éyị́ bɨ ínisé ini gɨ roa ní zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index