Search form

Yiwáni 16

1Zɨ́ Yésụ kpá úku ándá ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí, “Máénzị komosé kɨ́ ledre ga gére née gɨ zɨ́a máíli zɨ́se tórosé kpá fú ngbúó sɨmɨ moko amá. 2Yụ́da ga gére née ngíti géyị nɨyí karanée lágaóyó sée gɨ sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro ꞌbɨ Lomo sága. Zɨ́ ngíti géyị úfu lafúse e, zɨ́ye ndị́sịyé mbófo royé gɨ zɨ́ ledre bɨ mengịnɨ́ née kɨ́dí yée nɨyí go méngị yéme ledre ꞌbɨ Lomo. 3Gɨ zɨ́a bɨ ngárá owonɨ́ eyé zée kɨ́ Babá wá ní, zɨ́ye ndị́sịyé méngị bɨsinyí ledre ga gére née zɨ́se. 4Sɨmɨ bɨ ledre ga gére née nɨyí go méngị sée kenée ní, ídísé sómụ́ndíki a kɨ́dí, ba goó ledre ga bɨ máénzị komosé gɨ royé ní. Máúku kóo ledre née zɨ́se ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́a azé aka kóo kése do bi kị́éꞌdo.

Yésụ uku ledre gɨ ro ꞌDówụ́ Lomo

5“Máúku phụ́trụ ledre ga gére née zɨ́se gɨ zɨ́a mááyí go ótoómo sée. Sịndị́ kadra ogụ go gɨ ro zɨ́ma ndáꞌbalúgu romá zɨ́ Babá bɨ kasaogụ máa ní. Ị́tịsé mbá wá, ngúrusé nduꞌyú gbawá máa ní, ꞌbe káa be ꞌdi? 6Bi sinyí rosé née go gɨ zɨ́ ledre bɨ máúku máyá nɨyí karanée méngị láráse ní? 7Utúasá mɨútúásá zɨ́ma ndéréma gɨ ro zɨ́ bɨlámá ledre ógụné zɨ́se. Togụ́ mándéré go yá, mááyí kása ꞌDówụ́ Lomo zɨ́a ógụné ndị́sị sáká sée.

8“Togụ́ ꞌDówụ́ Lomo née ogụ go yá, nɨ ꞌdódo maꞌdíi ledre zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e zɨ́ye ówo mɨméngị ledre eyé kɨ́dí emengụ́, togụ́ otoomonɨ́ wá, Lomo bɨ ngárá ndaá ꞌyị lúyú ledre wá ní, nɨ ꞌdécị ngbangayé bɨsinyíne. 9Lúyú ledre ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e bɨ ꞌDówụ́ Lomo nɨ ꞌdódo a zɨ́ye ní nɨ wo bɨ asinɨ́ kɨ́ ṇgúṇgu ledremá ní. 10Nɨ ꞌdódo a zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e kɨ́dí, maꞌdíi, mándá ꞌyị lúyú ledre wá, née sị́ ledre bɨ mááyí go ndáꞌba gɨ zɨ́a zɨ́ Babá ní. ꞌYịmaꞌdí e utúasánɨ́ lolụ lúrú máa wá. 11Ndaá kpá lá dụụ́ ledre máa wo née wá, ꞌDówụ́ Lomo nɨ kpá ꞌdódo a zɨ́ye kɨ́dí, Satána ngére ꞌbɨ ꞌyị lúyú ledre e, Lomo ꞌdecị ngbanga a go bɨsinyíne.

12“Tụ́ꞌdụ́ yata ledre e nɨyí gáa kpá fú bo tɨ́ gɨ ro zɨ́ma úku yée zɨ́se ní, útúásásé ówoyéme ini ledre gɨ sɨmɨyé mbá wá. 13Sɨmɨ bɨ ꞌDówụ́ Lomo ꞌyị ꞌdódo maꞌdíi ledre e ogụ go ní, nɨ sáká sée zɨ́se ówo mɨnzénzéré ledre e za mbá. Nɨ úku zɨ́se dụụ́ ledre ga bɨ Lomo ukuiꞌbí yée ne zɨ́a ní, zɨ́a kpá ꞌdódo ledre ga bɨ nɨyí méngị royé karanée ní zɨ́se. 14ꞌDówụ́ Lomo nɨ óto úndrumá zɨ́a ꞌdódoyéme ledre ga bɨ mándị́sị úku yée ní mbá zɨ́se. 15Máúku ledre née kenée gɨ zɨ́a sómụ́ ledre bɨ sɨmɨ Babá ní, nɨ kpá sómụ́ ledre bɨ sɨmɨmá ní. Née sị́ ledre bɨ máúku ledre gɨ zɨ́a máyá ꞌDówụ́ Lomo nɨ ógụ úku ꞌdódo a zɨ́se fúó kɨ́dí ledre ga bɨ máꞌdódo yée zɨ́se ní, nɨyí mbá maꞌdíi ledre e ní.

Lerị́ esé nɨ óyólóꞌbó roné káa do rokinyi

16“Ngítí sị́lị́ idíaká go lá cúkuꞌdée zɨ́ma ndéréóyó romá gɨ dongaráse gɨ ona. Málúꞌbú íri wá, mááyí ndáꞌbaógụ ꞌdiya zɨ́ze ndíkílúgu rozé kése.”

17Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née ndị́sị ódroyé dengbị́ye kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị ndịsị úku née kenée lárá ledre ꞌdi bɨ kɨ́dí, ngítí sị́lị́ idíaká go lá cúkuꞌdée zɨ́ne ndáꞌbalúgu roné zɨ́ ꞌBụné née luꞌbú íri wá, née nɨ ndáꞌbaógụ ꞌdiya zɨ́ze ndíkílúgu rozé kéye ní.” 18Zɨ́ye kpá úku ándá ledre kɨ́dí, “Sara aka nda ngítí sị́lị́ bɨ uku ledre a kɨ́dí idíaká go lá cúkuꞌdée ní, née sị́lị́ ꞌbɨ ꞌdi bɨ ngárá owoꞌdiꞌbizé ledre gɨ roa wá ní.”

19Yésụ owo sómụ́ ledre ꞌbɨ ꞌyịmɨkása ené ga gére née go kɨ́dí ilinɨ́ ndúꞌyú née. Zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ílisé ndúꞌyú máa ba gɨ ro ledre bɨ máúku máyá ngítí sị́lị́ idíaká go cúkuꞌdée zɨ́ma ndéréóyó romá gɨ dongaráse, málúꞌbú íri wá, mááyí ndáꞌbaógụ ꞌdiya zɨ́ze ndíkílúgu rozé kése ní? 20Nɨ maꞌdíi zɨ́se sómụ́ ledre kenée. ꞌYị ga bɨ ꞌbúma ndaá doyé wá ní, nɨyí ídí kɨ́ rokinyi kɨ́ lúrú ledre bɨ nɨ méngị máa ní. Ásé ídí gboó sɨmɨ iní komosé. Nda gɨ ꞌdáꞌba zɨ́ sɨmɨkozo esé óyólóꞌbó roné káa do rokinyi zɨ́se.

21“Cé káa zɨ́ mbámɨowụ́ sɨmɨ bɨ sịndị́ kadra ené utúasá go gɨ ro zɨ́a áráne ní. Nɨ aka náná do soné gɨ zɨ́ mɨówo owụ́ kí. Sɨmɨ bɨ owụ́ ꞌbɨ ené ará nda go ní, somụ́ndiki lolụ ledre éyị́ mɨówo bɨ gáa roné ní wá gɨ zɨ́a lurú owụ́ ꞌbɨ ené nɨ go do sị́lị́ne. 22Nɨ zɨ́se cakaba kpá kenée bi sinyí rosé go mɨsínyí. Karanée ásé ídí kɨ́ mongụ́ rokinyi sɨmɨ bɨ azé ndíkílúgu rozé kése ní. Nda gɨ ore ngíti ꞌyị bɨ zɨ́a ógụné óto lerị́ rosé ní ndaá lolụ wá. 23Ledre e orụnɨ́ lolụ zɨ́se wá, éyị́ ga bɨ ásé ndúꞌyú Babá gɨ royé kɨ́ ịrịmá ní, nɨ geré méngị yée zɨ́se. Ndaá lolụ té bɨ ya ásé ndúꞌyú máa kí ní wá. 24Káa zɨ́ bɨ ndúꞌyúsé aka Babá gɨ ro éyị́ wá ní, ba go bɨlámá sịndị́ kadra zɨ́se. Ndúꞌyúsé wo mu gɨ ro éyị́ ga bɨ ílisé yée ní gɨ do bɨ zɨ́a méngị yée zɨ́se, zɨ́se ídíse nda kɨ́ rokinyi kɨ́ngaya.

25“Abú mándị́sị kóo ꞌdódo ambá ledre e zɨ́se sɨmɨ muruwayi yá, tónóne gɨ do kacɨ́ sịndị́ kadra cúkuꞌdée ndéréne ꞌdáꞌdá, ledre ga bɨ gɨ do bi Babá ní, mááyí nda úku yée zɨ́se fúó fúó fúó, ndaá lolụ sɨmɨ muruwayi wá. 26Togụ́ sịndị́ kadra ꞌbɨ ledre máa ga gére née ogụnɨ́ go yá, gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledremá go ní, éyị́ ga bɨ ílisé yée gɨ zɨ́ Babá ní, ásé nda úku ledreyé geré se zɨ́a, ndaá lolụ fú lá bɨ zɨ́ma ndị́sịmá úkuíꞌbí ledre esé e máa zɨ́a ní wá. 27Oto ꞌbúse gɨ zɨ́a ótosé ꞌbúma zɨ́se ṇgúṇgu ledremá kɨ́dí kasaogụ máa ne. 28Maꞌdíi, Babá kasaogụ máa ne do sogo káṇgá ona. Mááyí ba go ótoómo do sogo káṇgá ba zɨ́ma ndáꞌbalúgu romá zɨ́a komo ere íri.”

29Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ledre bɨ úku née owoyemezé go gɨ zɨ́a ndaá lolụ mɨótoécịné sɨmɨ muruwayi wá. 30Owoyemezé go bɨlámáne kɨ́dí éyị́ bɨ kị́éꞌdo káa ya ówo wá ní ndaá. Maꞌdíi, ṇguṇguzé go kɨ́dí Lomo kasaogụ yị́ị ne.”

31Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ṇgúṇgusé ledremá go nda té bɨ cakaba ba ní?” 32Sịndị́ kadra nɨ go gbóo, zɨ́se ngásá báyi rosé mbá ótoómo lá dụụ́ máa ngúcumá dongará ezeokóma e. Abú kenée ndotó, Babá nɨ bo kɨ́ma.

33Káa zɨ́ bɨ azé kése go éyị́ kị́éꞌdo ní, máíli zɨ́ mɨmbéꞌdesé ị́drị́ne. Née sị́ ledre bɨ máúku ledre ga gére née zɨ́se gɨ zɨ́a ní. Márómo komo do sogo káṇgá go. Abú ꞌyị ga bɨ sogónɨ́ máa mɨsógó ní nɨyí méngị láráse gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledremá ní yá, bi ndaá sínyí rosé wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index