Search form

Yiwáni 16:1

1Zɨ́ Yésụ kpá úku ándá ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí, “Máénzị komosé kɨ́ ledre ga gére née gɨ zɨ́a máíli zɨ́se tórosé kpá fú ngbúó sɨmɨ moko amá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index