Search form

Yiwáni 16:10

10Nɨ ꞌdódo a zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e kɨ́dí, maꞌdíi, mándá ꞌyị lúyú ledre wá, née sị́ ledre bɨ mááyí go ndáꞌba gɨ zɨ́a zɨ́ Babá ní. ꞌYịmaꞌdí e utúasánɨ́ lolụ lúrú máa wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index