Search form

Yiwáni 16:12

12“Tụ́ꞌdụ́ yata ledre e nɨyí gáa kpá fú bo tɨ́ gɨ ro zɨ́ma úku yée zɨ́se ní, útúásásé ówoyéme ini ledre gɨ sɨmɨyé mbá wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index