Search form

Yiwáni 16:13

13Sɨmɨ bɨ ꞌDówụ́ Lomo ꞌyị ꞌdódo maꞌdíi ledre e ogụ go ní, nɨ sáká sée zɨ́se ówo mɨnzénzéré ledre e za mbá. Nɨ úku zɨ́se dụụ́ ledre ga bɨ Lomo ukuiꞌbí yée ne zɨ́a ní, zɨ́a kpá ꞌdódo ledre ga bɨ nɨyí méngị royé karanée ní zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index