Search form

Yiwáni 16:14

14ꞌDówụ́ Lomo nɨ óto úndrumá zɨ́a ꞌdódoyéme ledre ga bɨ mándị́sị úku yée ní mbá zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index