Search form

Yiwáni 16:15

15Máúku ledre née kenée gɨ zɨ́a sómụ́ ledre bɨ sɨmɨ Babá ní, nɨ kpá sómụ́ ledre bɨ sɨmɨmá ní. Née sị́ ledre bɨ máúku ledre gɨ zɨ́a máyá ꞌDówụ́ Lomo nɨ ógụ úku ꞌdódo a zɨ́se fúó kɨ́dí ledre ga bɨ máꞌdódo yée zɨ́se ní, nɨyí mbá maꞌdíi ledre e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index