Search form

Yiwáni 16:16

Lerị́ esé nɨ óyólóꞌbó roné káa do rokinyi

16“Ngítí sị́lị́ idíaká go lá cúkuꞌdée zɨ́ma ndéréóyó romá gɨ dongaráse gɨ ona. Málúꞌbú íri wá, mááyí ndáꞌbaógụ ꞌdiya zɨ́ze ndíkílúgu rozé kése.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index