Search form

Yiwáni 16:17

17Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née ndị́sị ódroyé dengbị́ye kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị ndịsị úku née kenée lárá ledre ꞌdi bɨ kɨ́dí, ngítí sị́lị́ idíaká go lá cúkuꞌdée zɨ́ne ndáꞌbalúgu roné zɨ́ ꞌBụné née luꞌbú íri wá, née nɨ ndáꞌbaógụ ꞌdiya zɨ́ze ndíkílúgu rozé kéye ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index